Související aktuality
Paliva z odpadů – velká šance pro klima i zaměstnanost. Jen u nás mohou přinést až 10 000 nových pracovních míst

Podle dnes zveřejněné studie Mezinárodní rady pro čistou dopravu (International Council of Clean Transportation) by v ČR mohlo vzniknout využíváním…

Stát nedělá pro regulaci automobilové dopravy dost

S Michalem Vojtíškem o emisích prachových nanočástic a tom, proč vzduch podél silnic ohrožuje lidské zdraví.

vice v původním článku

Emise z dopravy

Hlavní problémy a souvislosti

Hluk - Emise - Bezpečnost

Ministerstvo dopravy i jeho agentury bohužel stále prosazují projekty, které se necitlivě dotýkají desítek tisíc obyvatel, bez zvažování variant a reálné potřebnosti stavby. K tomu se přidává i problém neúplného systému mýta, který přispěl ke zcela zbytečnému přetížení mnoha měst a obcí kamionovou dopravou. Tranzitní doprava využívá desítky měst a vesnic jako objízdné trasy zpoplatněných úseků.

Výsledkem je mnohdy neúnosné zatížení emisemi a dalšími negativními vlivy pro naše zdraví i majetek.

Škody způsobené dopravou (zejména nevhodně vedenou) na životním prostředí, zdraví obyvatel a majetku jsou obrovské. Dokud tyto škody nebudou zahrnuty jako externí náklady do úvah nad ekonomickou výhodností toho kterého dopravního opatření, stavby či systému, budou se nadále přenášet na celou společnost.

Hluk

Nadměrným hlukem je v Česku postiženo skoro půl milionu obyvatel, k čemuž z více než 95 % přispívá právě silniční doprava. Dle Zprávy o ŽP za rok 2013 je v aglomeracích celodenní hladině hluku nad 55 dB vystaveno 82,7 % obyvatel!

Mezi dopady hluku na zdraví člověka mimo jiné patří:

Emise

Doprava je výrazným zdrojem škodlivých emisí. Znečištění emisemi z dopravy je největším problémem zejména ve městech a v blízkosti rušných silnic. Látky, které jsou součástí výfukových plynů, mohou způsobit množství závažných zdravotních problémů. Nebezpečné jsou zejména jemné prachové částice, které pronikají hluboko do plic a vážou na sebe další škodlivé látky, např. benzoapyren. Tyto jemné částice navíc působí na mnohem větší vzdálenost, než se dříve myslelo.

Bezpečnost

Občané jako uživatelé dopravy také často oprávněně poukazují na nedostatečnou bezpečnost dopravních cest. Resort dopravy před nutnými každoročními opravami doposud dlouhodobě preferoval velkolepé plány na nové stavby, které ovšem nelze v dohledné době dokončit. Větší důraz na investice do oprav silnic a realizace opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy by přitom zabránil zbytečnému postupnému ničení vozidel i závažným dopravním nehodám.

Návrhy zlepšení

V oblasti hluku:

Příklad: První vlaštovkou byla iniciativa krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje. Ta v lednu 2010 požádala ve svém stanovisku, aby Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly doplněny o podrobné hodnocení vlivu na obyvatele.

V oblasti emisí:

Obecně:

 

Bližší informace k vlivům dopravy na zdraví a bezpečnost naleznete na stranách 8 a 27 naší komplexní analýzy Kde se ztrácejí miliardy.

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy